Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

PROGENUS NV

 

1. Toepassingsgebied

De onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden (de 'Overeenkomst') zijn zonder beperkingen en zonder voorbehoud van toepassing op alle offertes en alle verkochte producten en diensten (het (de) 'Product(en)' en/of de 'Dienst(en)') van Progenus (de 'Verkoper'), met maatschappelijke zetel rue Camille Hubert 7A te 5032 Gembloux, België, en ondernemingsnummer BE 0476.355.815.

De Producten en Diensten omvatten de rechtstreekse verkoop van analyses of reagentia via telefoon, mail, langs digitale weg (niet-exhaustief overzicht), via bestelbonnen en onze webshop op www.progenus.be (de 'Website'). De Website bevat enerzijds een webwinkel waarop DNA-analyses voor dieren kunnen worden aangekocht en anderzijds een overzicht van DNA-analyses voor voedsel, laboratoriumkits en onderzoeksdiensten.

In de onderhavige Algemene voorwaarden wordt naar de klant en de webbezoeker die een Product van PROGENUS wil kopen, verwezen met de term 'de Klant'.

De Klant kan pas een Product bestellen via een bestelbon, een prijsofferte of de Website als hij vooraf de Algemene voorwaarden, zoals weergegeven in het onderhavige document, heeft geraadpleegd en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord met de onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden op het moment dat hij de bestelbon of de prijsofferte tekent of op het moment dat hij, bij een bestelling via de Website, het vakje met de melding "Ik ga akkoord met de Algemene verkoopsvoorwaarden" aanvinkt of selecteert.

De onderhavige Overeenkomst behelst alle afspraken die de partijen met betrekking tot haar voorwerp hebben gemaakt en vervangt alle bestaande overeenkomsten en alle andere mondelinge, schriftelijke en andere communicatie tussen de partijen met betrekking tot hun voorwerp, met dien verstande dat de voorwaarden en bepalingen van de onderhavige Overeenkomst aangevuld kunnen worden door een aparte overeenkomst die betrekking heeft op de beschrijving van de Producten en Diensten, hun hoeveelheden, hun prijs en hun levertermijnen. De Klant mag de onderhavige Overeenkomst op geen enkele manier aanpassen, tenzij de Verkoper zijn goedkeuring geeft voor een afwijking.

Elke afwijking op de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst moet op voorhand schriftelijk worden goedgekeurd door de Verkoper. Alle andere algemene voorwaarden op de bestelbon of gelijk welk ander document van de Klant, zoals zijn eigen algemene voorwaarden, zijn bijgevolg niet van toepassing. Afwijkingen waarmee de Verkoper instemt, zijn enkel van toepassing op de bestelling waarop ze betrekking hebben en gelden niet automatisch voor latere bestellingen of overeenkomsten.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onderhavige Overeenkomst op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen gelden voor alle bestellingen die na publicatie van deze wijzigingen op de website van de Verkoper, www.progenus.be, worden geplaatst.

De Verkoper en de Klant kunnen een andere contractuele overeenkomst onderhandelen en schriftelijk sluiten waarin ze hun handelsbetrekkingen vastleggen (de 'Bijzondere voorwaarden'). Deze Bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die de handelsrelatie tussen de twee partijen regelt (de Klant en de Verkoper). Indien er sprake is van een conflict tussen de bepalingen en voorwaarden van de Algemene voorwaarden en die van de Bijzondere voorwaarden, hebben de Algemene voorwaarden steeds voorrang op de Bijzondere voorwaarden. Als er daarentegen uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Bijzondere voorwaarden de Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk vervangen, hebben de bepalingen van de Bijzondere voorwaarden voorrang. Als de Bijzondere voorwaarden de Algemene voorwaarden slechts gedeeltelijk vervangen, zijn de Bijzondere voorwaarden enkel van toepassing op deze specifieke punten. Voor alle ongewijzigde punten blijven de Algemene voorwaarden gelden.

Geen enkele bepaling van de onderhavige overeenkomst kan worden geïnterpreteerd als de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming of een andere gemeenschappelijke relatie. Geen enkele partij heeft de werkelijke, ogenschijnlijke of impliciete bevoegdheid om uit hoofde van deze overeenkomst al dan niet uitdrukkelijk een verplichting op te leggen namens de andere partij.

Tenzij anders overeengekomen verwijst de term 'schriftelijk' in deze Overeenkomst naar alle schriftelijke communicatie, ongeacht of deze per post of digitaal wordt verstuurd.

De Klant heeft de mogelijkheid gekregen om deze Algemene en/of Bijzondere voorwaarden op te slaan en af te drukken met het oog op een later gebruik.

2. Handelingsbevoegdheid en goedkeuring

De Producten en Diensten omvatten de rechtstreekse verkoop van analyses of reagentia via telefoon, langs digitale weg, via bestelbonnen en onze webshop www.progenus.be.

3. Prijsoffertes

Onze prijsoffertes worden te goeder trouw opgesteld en binden PROGENUS NV, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, slechts voor de opgegeven geldigheidstermijn.

De Verkoper verwerkt een bestelling pas wanneer deze schriftelijk geplaatst wordt (e-mail, bestelbon), ongeacht of ze getekend en betaald is, of wanneer ze via de webwinkel geplaatst wordt en betaald is.

De Klant en de Verkoper zijn pas aan elkaar gebonden op het moment dat de Verkoper de betaling van de Klant ontvangt EN op het moment dat de Klant een bevestiging ontvangt dat zijn bestelling goed werd ontvangen. Deze bevestiging wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen verstuurd en kan de vorm aannemen van een factuur die hij per mail of per post ontvangt, een mail waarin bevestigd wordt dat zijn stalen goed ontvangen zijn, een bestelnummer voor de boekhouding van de Klant, een bestelbon van de Klant of een bevestigingsmail na aankoop via de webwinkel. Als de Klant geen bevestiging ontvangt, is het aan hem om contact op te nemen met Progenus.

Een bevestigde bestelling kan niet worden geannuleerd en is derhalve juridisch bindend voor de Verkoper en de Klant. Als de Klant zijn bevestigde bestelling wil aanpassen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om het verzoek van de Klant al dan niet te aanvaarden.

Elk prijsvoorstel van de Verkoper geldt voor een maximale periode van dertig (30) kalenderdagen, tenzij in de offerte schriftelijk anders vermeld door de Verkoper.

4. Prijs

Prijzen worden vermeld in euro, exclusief btw of inclusief btw, of beide. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande melding worden gewijzigd en zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst na publicatie van de nieuwe prijzen op de bestelbonnen.

We behouden ons het recht voor om alle nieuwe heffingen en rentestijgingen die de Klant verschuldigd is aan te rekenen, ook als deze tarieven worden gewijzigd nadat de bestelling bevestigd of geleverd is.

In de prijzen voor de analyses van dieren zit één afnamekit per dier inbegrepen. Deze kit wordt gratis overal in Europa per post verstuurd. Bij alle andere Producten en Diensten omvatten de prijzen uitsluitend de Producten en Diensten zoals beschreven in de Bijzondere voorwaarden. De verpakkings- en verzendingskosten worden apart aan de Klant aangerekend, behoudens bijzondere voorwaarden.

5. Betaling

Al onze facturen moeten worden betaald binnen 30 dagen na facturatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De betaling gebeurt via bankoverschrijving of PayPal, in de valuta op de factuur (euro). Bij elke betaling moet de Klant de gestructureerde mededeling op de factuur overnemen of het factuurnummer als vrije mededeling opgeven.

Bij genetische analyses voor dieren moet de bestelling op voorhand worden betaald opdat de analyse wordt verwerkt. Pas wanneer de betaling ontvangen is, worden de analyses door het laboratorium ingepland. De Klant moet met andere woorden de volledige factuur betalen als hij wil dat het laboratorium de analyses uitvoert en de resultaten van deze analyses opstuurt zodra deze beschikbaar zijn. De Klant kan de factuur op de volgende manieren betalen: PayPal, Bancontact, Mastercard, Visa, Maestro, bankapps.

Elke online geplaatste bestelling moet onmiddellijk worden betaald via een op de webwinkel, www.progenus.be, voorgestelde betaalwijze: PayPal, Bancontact, Mastercard, Visa, Maestro, bankapps. Als u een creditcard gebruikt, wordt deze onmiddellijk gedebiteerd op het moment van de transactie.

Schuld aan een professional

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag zal automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving onderworpen worden aan een verwijlintrest van 12% per jaar.

Bovendien zal elke factuur die onbetaald is op de vervaldag automatisch en zonder ingebrekestelling onderworpen worden aan een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag.

Schuld aan een consument in de zin van de wet van 04 mei 2023 met betrekking tot "consumentenschulden"

In overeenstemming met de wet van 04 mei 2023, in het bijzonder met betrekking tot de termijnen, zal elke factuur die onbetaald is op de vervaldag, in voorkomend geval :

- Nalatigheidsinteresten tegen de basisrentevoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, paragraaf 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

- een eenmalige betaling die als volgt wordt berekend:

  1. € 20,00 als het openstaande bedrag lager is dan of gelijk is aan € 150,00;
  2. € 30,00 plus 10% van het verschuldigde bedrag tussen € 150,01 en € 500,00 als het verschuldigde bedrag tussen € 150,01 en € 500,00 ligt;
  3. €65,00 plus 5% van het verschuldigde bedrag over het gedeelte boven €500,00, tot een maximum van €2.000,00 als het verschuldigde bedrag hoger is dan €500,00.

Wanneer een factuur niet betaald is op de vervaldag, wordt de levering van de Producten en Diensten die deel uitmaken van de bestelling in kwestie bovendien opgeschort. Ook andere openstaande facturen worden invorderbaar, ook al zijn deze nog niet vervallen. Elke nieuwe bestelling wordt daarnaast opgeschort tot de openstaande facturen zijn betaald. De Verkoper kan op elk moment eisen dat de prijs en de verzendingskosten worden betaald vóór levering van de Producten of uitvoering van de Diensten.

Als de Verkoper op basis van zijn eigen oordeel vaststelt dat de kredietwaardigheid van de Klant afneemt, heeft hij het recht om, zelfs na een gedeeltelijke verwerking van de bestelling, te eisen dat de Klant hem waarborgen biedt die de Verkoper, naar eigen goeddunken, voldoende acht om de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen te garanderen. Als de Klant dit weigert, heeft de Verkoper het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

De Klant moet de Verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van alle klachten met betrekking tot de gefactureerde bedragen. Hij doet dit binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek hieraan wordt de Klant geacht volledig en onherroepelijk akkoord te gaan met de factuur.

Geen enkele weglating of vertraging bij de toepassing van een recht, bevoegdheid of verhaal door een van de partijen uit hoofde van deze Overeenkomst houdt in dat de partijen afstand doen van dat recht, die bevoegdheid of dat verhaal, of van gelijk welk ander recht, bevoegdheid of verhaal dat hun vanuit deze Overeenkomst toekomt.

6. Bestellingen

Bestellingen worden uitgedrukt in een veelvoud van de standaardeenheid van het tarief dat van kracht is op de datum van de bestelling.

7. Levertermijn

De levertermijnen zijn indicatief en niet bindend. Ze kunnen niet leiden tot enige vergoeding vanwege PROGENUS NV of tot de annulering van de bestelling.

8. Versturen van stalen

Stalen die moeten worden onderzocht, worden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant en op zijn kosten naar PROGENUS NV verstuurd. De Klant kan contact opnemen met PROGENUS NV voor meer informatie over de beste manier om stalen af te nemen en te versturen. PROGENUS NV heeft het recht om de analyse van een staal te weigeren als het niet beantwoordt aan de door PROGENUS NV geformuleerde aanbevelingen. PROGENUS NV gaat zeer nauwkeurig te werk bij het uitvoeren van een DNA-analyse en/of het registreren van de resultaten.

9. Versturen van analyseverslagen

Voor elke analyse die de Klant bestelt, ontvangt hij ook een analyseverslag of een certificaat. Deze worden per e-mail naar het e-mailadres verstuurd dat de Klant opgaf bij zijn bestelling (online, via de bestelbon of per mail) of naar de vereniging (stamboek) waartoe de Klant behoort en die in haar door de Klant bekrachtigd reglement van orde eist dat de Klant dergelijke documenten kan voorleggen. De elektronische overdracht valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant en PROGENUS NV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor problemen bij de elektronische overdracht. Als de Klant de resultaten per post wil ontvangen, wordt het analyseverslag of het certificaat opgestuurd naar het op de bestelbon opgegeven adres. De overdracht valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant en PROGENUS NV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor problemen bij de overdracht. Tenzij PROGENUS NV en de Klant anders overeenkomen, moet de factuur verplicht worden betaald alvorens de resultaten van de analyse worden opgestuurd.

Als de Klant een extra papieren exemplaar wil van een analyseverslag of een certificaat, moet hij een meerprijs betalen waarvan het tarief overeenkomt met het tarief dat geldt op het moment van de aanvraag en dat opgenomen is in algemene prijslijst.

10. Vervoer

PROGENUS NV kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende stukken of averij als de Klant tijdig voorbehoud heeft aangetekend bij de transporteur. Na 8 dagen na ontvangst van de goederen worden klachten niet langer als ontvankelijk beschouwd.

 

11. Een levering aanvaarden

In het geval dat de Klant, om welke reden ook, de levering van zijn bestelling weigert, heeft PROGENUS NV het recht om de uitvoering voort te zetten of om de overeenkomst op te zeggen.

12. Terugsturen goederen

De Klant is ervan op de hoogte dat onze producten niet kunnen worden teruggestuurd of omgeruild. Onze goederen zijn desalniettemin gewaarborgd voor de op de verpakking vermelde termijn.

13. Terugbetaling

Eventuele terugbetalingen worden overgeschreven op de rekening die u heeft gebruikt bij de betaling. Als u betaalt per factuur, wordt het bedrag overgeschreven op de rekening waarmee u de factuur hebt betaald. Als u betaalt via PayPal of creditcard, wordt het bedrag overgeschreven op de aan het betaalmiddel gekoppelde bankrekening.

14. Bewaren van stalen

Alle stalen (in de vorm waarin ze zijn ontvangen of in DNA-vorm) worden minimaal 4 weken door PROGENUS NV bewaard. De Klant kan PROGENUS NV tegen betaling echter verzoeken om de staaltjes terug te geven of ze voor een langere, door beide partijen overeengekomen, termijn te bewaren op kosten van de Klant.

15. Een aankoop annuleren

De Verkoper heeft het recht om de aankoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren als blijkt dat de Klant zijn contractuele verplichtingen ernstig heeft overtreden, bijvoorbeeld door een factuur niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen te betalen, of als blijkt dat de Klant niet aan zijn voornaamste verplichtingen kan voldoen of als er hier een grote kans op is, ook al is de verplichting in kwestie nog niet ingetreden. De Verkoper brengt de Klant in dat geval per mail of per aangetekende brief op de hoogte van zijn intentie.

Als de aankoop om een van de bovengenoemde redenen wordt geannuleerd, gaat de Klant ermee akkoord dat de omvang van de schade voor de Verkoper moeilijk kan worden vastgesteld en dat de Klant de Verkoper bijgevolg een forfaitaire schadevergoeding van 50% (vijftig procent) van de totale verkoopprijs verschuldigd is. Deze vergoeding wordt berekend op (i) alle door de Klant naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst bestelde, maar nog niet geleverde Producten en Diensten, en (ii) alle door de Klant in de afgelopen 12 (twaalf) maanden bestelde en aan hem geleverde Producten en Diensten uit hoofde van de onderhavige Overeenkomst. De Verkoper behoudt zich desalniettemin het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen als hij zijn verlies kan bewijzen.

16. Klachten

Als de Klant een klacht heeft met betrekking tot een Dienst en/of een Dienst betwist, moet hij zijn klacht binnen 48 uur nadat het ontstaansfeit zich heeft voorgedaan versturen naar info@progenus.be . Bij gebrek hieraan is de klacht niet langer ontvankelijk.

Als de Klant een klacht heeft met betrekking tot een Product en/of een Product betwist, moet hij zijn klacht binnen 7 (zeven) kalenderdagen na levering van het Product indienen, tenzij de Klant de Verkoper vóór het verstrijken van deze termijn per aangetekende brief op de hoogte brengt van een gedetailleerde en precieze klacht met betrekking tot de non-conformiteit van het Product. Het gaat hierbij om alle merkbare gebreken met betrekking tot de werking en de eigenschappen van het Product.

17. Beperking van de aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van de Verkoper is strikt beperkt tot het vervangen van non-conforme Producten of Diensten of het terugbetalen van hun prijs, afhankelijk van welke maatregel de Verkoper als enige kiest. Het is aan de Klant om na te gaan of de Producten en Diensten geschikt zijn voor en aansluiten bij hun beoogde toepassing, niet aan de Verkoper.

Voor zover dit toegestaan is uit hoofde van de toepasselijke wetgeving kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten of verantwoordelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met de Producten en of Diensten, met inbegrip van alle schade aan of ongevallen met personen, schade aan andere goederen dan de verkochte Producten of Diensten, gederfde winst of inkomsten, reputatieschade, of gelijk welke andere vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de Producten of Diensten, met name defecte Producten of Diensten. De Verkoper kan in geen geval uit hoofde van deze Algemene voorwaarden aansprakelijk worden gesteld voor punitive damages, exemplaire schade, indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van winstderving.

18. Intellectuele eigendom

De Verkoper garandeert niet dat de verkoop en/of het gebruik van zijn Producten en/of Diensten, afzonderlijk of in combinatie met andere producten, of tijdens een proces, geen inbreuk plegen op rechten van derden, zoals, zonder volledig te zijn, octrooien, handelsmerken of auteursrechten die derden toebehoren.

De Verkoper blijft de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten waarvan hij houder of opeiser is. In het bijzonder geldt dat de door de Klant geplaatste bestelling van Producten of Diensten, de uitvoering en levering van deze bestelde Producten en Diensten geen enkele afstand of overdracht van de intellectuele-eigendomsrechten van de Verkoper inhouden, noch een licentie met betrekking tot deze rechten. De intellectuele-eigendomsrechten van de Verkoper omvatten onder meer alle octrooien, merken en auteursrechten van de Verkoper.

De Klant blijft de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten waarvan hij houder of opeiser is. In het bijzonder geldt dat de door de Klant geplaatste bestelling van Producten of Diensten geen enkele afstand of overdracht van de intellectuele-eigendomsrechten van de Klant inhoudt, met inbegrip van de octrooien, merken en auteursrechten van de Klant of een van zijn dochterondernemingen of bijkantoren.

Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, geeft de Klant, als blijkt dat de Verkoper intellectuele-eigendomsrechten die de Klant bezit of beweert te bezitten nodig heeft voor de uitvoering, de Verkoper een wereldwijde licentie met vrijstelling van royalty's om deze intellectuele-eigendomsrechten enkel te gebruiken in de mate die nodig is om de bestelling uit te voeren.

PROGENUS NV respecteert de Algemene verordening gegevensbescherming. Op onze website (www.progenus.be, tabblad Privacybeleid) vindt u een privacybeleid met daarin al uw rechten en een toelichting van de manier waarop PROGENUS NV uw persoonsgegevens verwerkt. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u een e-mail sturen naar: info@progenus.be.

19. Annulering

Als een van de bepalingen van de onderhavige Overeenkomst om de een of andere reden als nietig, onwettig en niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt de bepaling in kwestie vervangen door een geldige, wettige en afdwingbare bepaling die zo goed mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke intentie van de Verkoper. De geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen blijven onaangetast en bijgevolg onbeperkt.

20. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting, van welke aard dan ook, zijn enkel de rechtbanken van Luik (België) bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing op elk geschil dat voortvloeit uit een prestatie van PROGENUS NV.