Privacybeleid

VERKLARING MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

PROGENUS NV

Inhoud van dit document:

 1. Wie zijn we?
 2. Waarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld?
 3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 4. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
 5. Wat doen we met uw persoonsgegevens?
 6. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door PROGENUS?
 7. Hoe informeren we u over de verwerking van uw persoonsgegevens?
 8. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
 9. Delen we uw persoonsgegevens met derden?
 10. Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen?
 11. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
 12. Waarvoor gebruiken we cookies?
 13. Wijzigingen aan het Privacybeleid
 14. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke 
 15. Wijzigingen aan het Privacybeleid
 16. Bevoegde rechtbank
 17. Contact

1.Wie zijn we?

PROGENUS is een innovatief en wetenschappelijk bedrijf dat verschillende soorten DNA-analyses op maat aanbiedt. Onze activiteiten zijn opgebouwd rond drie pijlers: onderzoek, de samenstelling van kits en laboratoriumdiensten (voedselanalyse en dierlijke analyses).

PROGENUS hecht erg veel belang aan uw persoonsgegevens en onze relatie met onze klanten, prospecten, kandidaten, bezoekers en partners en doet er daarom alles aan om uw persoonsgegevens zo transparant mogelijk te verwerken.

 

Onze onderneming - Wettelijke vermeldingen

De naam van de onderneming luidt als volgt: PROGENUS NV

Onze onderneming staat ingeschreven bij de KBO onder het nummer: 0476.355.815

Btw-nummer: BE0476.355.815

Onze maatschappelijke zetel is gelegen te: rue Camille Hubert 7a, 5032 Gembloux, België

U kunt ons bereiken op het nummer 081/61.69.01 of via het e-mailadres info@progenus.be

Wij zijn ISO 17025-gecertificeerd.

2. Waarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld?

In deze verklaring leggen we u de wettelijke rechten en verplichtingen uit die u geniet of moet naleven overeenkomstig de bepalingen van de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze verklaring. De volledige verordening vindt u hier.

De onderhavige verklaring is ook in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hierna 'de wet van 30 juli 2018' genoemd. U vindt de volledige wet hier.

Concreet willen we in deze Verklaring met betrekking tot persoonsgegevens de volgende zaken toelichten:

 • Wat we doen met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt;
 • Waarom we deze gegevens verzamelen of verwerken;
 • De voorwaarden die we moeten naleven als we uw gegevens delen.

 

Definities

In deze privacyverklaring komen de volgende termen aan bod:

 • Een persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bv. naam, e-mailadres, adres, gsm-nummer ...).
 • Een verwerking: een handeling die wordt uitgevoerd met de persoonsgegevens (verzamelen, bewaren, archiveren, vernietigen, verwijderen ...).
 • Een verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de middelen en doeleinden voor de verwerking bepaalt.
 • Een verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
 • Een 'Gebruiker': elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt of er anderszins interactie mee heeft.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?  

Om u de dienst en/of producten te leveren die u vraagt, verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, sollicitanten en bezoekers en dat voor verschillende doeleinden:

 • Voor de verwerkingsbehoeften die voortvloeien uit het gebruik van onze laboratoriumdiensten kan een klant rechtstreeks of via de e-shop gevraagd worden om de volgende categorieën van persoonsgegevens met PROGENUS te delen:
  • zijn identiteitsgegevens (naam en voornaam), maar ook zijn accountnaam en wachtwoord
  • zijn contactgegevens (post/facturatieadres, leveradres, telefoonnummer en e-mailadres indien beschikbaar)
  • de administratieve contactgegevens van zijn bedrijf (als hij de aankopen voor een bedrijf doet)
  • zijn betaalgegevens (bankgegevens, bankkaartnummer, vervaldatum, CVC)
  • de naam, de geboortedatum, het geslacht, het ras, de stamboom, het UELN-nummer en het chipnummer van het dier
  • de identiteitsgegevens, het volgnummer en de contactgegevens van de dierenarts die het staal genomen heeft
  • het PROGENUS-nummer van de reeds uitgevoerde analyse

 

 • Voor de verwerkingsbehoeften die voortvloeien uit het gebruik van kits en onze onderzoeksdiensten kan een klant gevraagd worden om de volgende categorieën van persoonsgegevens met PROGENUS te delen:
  • zijn identiteitsgegevens (naam en voornaam) 
  • zijn contactgegevens (postadres, telefoonnummer en e-mailadres indien beschikbaar)
  • de administratieve contactgegevens van zijn bedrijf (als hij de aankopen voor een bedrijf doet)
  • zijn bankgegevens

 

 • Voor de verwerkingsbehoeften die voortvloeien uit het verzamelen van cv's, die we naar aanleiding van specifieke of spontane sollicitaties ontvangen, kan een sollicitant gevraagd worden om de volgende categorieën van persoonsgegevens met PROGENUS te delen:
  • zijn identiteitsgegevens (naam en voornaam) 
  • zijn contactgegevens (postadres, telefoonnummer en e-mailadres indien beschikbaar)
  • zijn studies, opleidingen en werkervaring

 

 • Voor de verwerkingsbehoeften die voortvloeien uit het gebruik van de Website van PROGENUS kan een klant gevraagd worden om de volgende categorieën van persoonsgegevens met PROGENUS te delen:
  • Zijn IP-adres 

4. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens? 

Om u de diensten en/of producten te leveren die u vraagt, hebben we persoonsgegevens nodig die we op verschillende manieren verzamelen:

 • De persoonsgegevens die u rechtstreeks via de bestelformulieren (pdf en e-shop), via uw visitekaartje of per e-mail doorgeeft: telefoonnummer, e-mailadres, gsm-nummer, adres, betaalgegevens, cv enz. Deze gegevens worden gewoonlijk verzameld wanneer u een product of dienst aankoopt, informatie opvraagt of zich inschrijft op onze nieuwsbrief. In dit geval verzamelen we uw gegevens naar aanleiding van een verzoek waarin u zelf relevante persoonsgegevens deelt.
 • De gegevens die u opgeeft op het moment dat u een account op onze e-shop aanmaakt en bijgevolg ook een accountnaam en wachtwoord aanmaakt.
 • De persoonsgegevens die we mogelijk van derden ontvangen.

5. Hoe vragen we uw toestemming?

Overeenkomstig artikel 4, §11 van de verordening verklaart u dat u ervan op de hoogte bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken zodra u onze Website bezoekt en gebruikt en dat u hier op een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige manier mee akkoord gaat. Deze toestemming heeft betrekking op de inhoud van het onderhavige Privacybeleid.

De toestemming wordt bevestigd door een bewuste handeling waarbij de Gebruiker het vakje aanvinkt dat via een hyperlink verwijst naar het Privacybeleid. Deze toestemming is een noodzakelijke voorwaarde om bepaalde handelingen op de Website uit te voeren of om een contractuele relatie met PROGENUS aan te gaan. Elke overeenkomst tussen PROGENUS en een Gebruiker die betrekking heeft op de diensten en goederen die op de Website worden aangeboden is pas geldig wanneer de gebruiker het Privacybeleid aanvaardt.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die hij via de Website of bij gebruik van de diensten van PROGENUS NV doorgeeft overeenkomstig de bepalingen en principes in dit Privacybeleid verzamelt en verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming, onverlet.

6. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening wordt de Gebruiker op de hoogte gebracht van de doeleinden waarvoor zijn persoonsgegevens worden verwerkt, namelijk:

 • Verkoop: voor de verwerkingsbehoeften die voortvloeien uit het gebruik van onze laboratoriumdiensten. Deze diensten kunnen rechtstreeks of via de e-shop worden aangevraagd. Onze verkoopdienst kan uw persoonsgegevens gebruiken om te polsen naar uw ervaring met onze diensten of een tevredenheidsenquête te houden zodat we de dienstverlening voor onze klanten kunnen verbeteren.
 • Administratieve en boekhoudkundige taken voor alle nieuwe prospecten of leveranciers, van bij de aanvang van een mogelijke zakelijke relatie tot het uitvoeren en/of afronden van een overeenkomst en/of aanvraag.
 • Marketing: we houden u op de hoogte van promotieacties, nieuwe diensten en producten en evenementen die we zelf organiseren of waaraan we deelnemen.
 • Aanwerving: we gebruiken uw persoonsgegevens om gekwalificeerde en ervaren medewerkers te zoeken.
 • Rechtsvorderingen: we kunnen uw persoonsgegevens nodig hebben om te reageren op een lopende claim met u en om ons te verdedigen tijdens een proces.
 • Bevelen: om te reageren op verzoeken van rechterlijke instanties (onderzoek ...) en/of bestuurlijke instanties (belastingen ...).

7. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door PROGENUS?

PROGENUS verwerkt uw persoonsgegevens geheel overeenkomstig hetgeen bepaald is in de huidige Europese en lokale wetgeving.

 • In het kader van de verkoop gebruiken we uw persoonsgegevens om de verzochte dienst uit te voeren (analyses, projecten ...) en dat zodra u onze verkoopvoorwaarden aanvaardt, een analyse aanvraagt (per mail, per bestelbon, via de e-shop) of een overeenkomst tekent.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om:
  • U steun/hulp te verlenen wanneer nodig;
  • Aan onze boekhoudkundige, administratieve en wettelijke verplichtingen met betrekking tot onze klanten en leveranciers te voldoen;
  • Onze diensten en producten te verbeteren door via tevredenheidsenquêtes te polsen naar uw ervaring met ons bedrijf. Met behulp van de resultaten willen we onze dienstverlening voor onze klanten verbeteren.
  • U op de hoogte te houden van de verschillende evenementen waaraan we deelnemen of de promoties die we aanbieden, als u hier toestemming voor heeft gegeven;
  • De beste kandidaten te kiezen voor openstaande functies binnen ons bedrijf.

Als u deze e-mails niet langer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven. Hiervoor antwoordt u op deze mail of stuurt u een nieuwe mail naar gdpr@progenus.be.  gdpr@progenus.be

8. Hoe informeren we u over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Zodra wij uw persoonsgegevens verzamelen, melden we u steeds het volgende:

 • Hoe we uw gegevens gaan verwerken en waarom; 
 • Welke rechtsgrond van toepassing is op de verwerking;
 • Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • Hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

9. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • Alle gegevens die naar aanleiding van een laboratoriumanalyse worden verzameld, worden 30 jaar bewaard.
 • Alle gegevens die klanten via de E-shop opgeven, worden tot 10 jaar na de laatste bestelling bewaard.
 • Alle gegevens die naar aanleiding van spontane sollicitaties worden verzameld, worden 1 jaar bewaard.
 • Alle gegevens die bij het gebruik van onze Website worden verzameld, worden 1 jaar bewaard.

10. Delen we uw persoonsgegevens met derden?

PROGENUS deelt geen persoonsgegevens aan verwerkers buiten de Europese Unie als deze zich niet bevinden in een in de AVG goedgekeurd land.

In sommige gevallen kan PROGENUS verplicht worden uw persoonsgegevens binnen een rechterlijke of gerechtelijke context te delen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake bepaalde materies.

Voorwaarden met betrekking tot verwerkers

PROGENUS heeft het recht verwerkers in te schakelen om de taken uit te voeren die klanten haar hebben toevertrouwd. Deze verwerkers ontvangen enkel de gegevens die ze nodig hebben om de taak die PROGENUS hen toevertrouwt uit te voeren. Bovendien mogen ze deze gegevens enkel gebruiken om de taak in kwestie tot een goed einde te brengen.

PROGENUS ziet erop toe dat de verwerker de verplichtingen naleeft die PROGENUS hem met het oog op de AVG oplegt en sluit met elke verwerker een overeenkomst waarin de in de AVG voorziene rechten en verplichtingen vastgelegd worden.

De klant kan te allen tijde en op eenvoudig verzoek een lijst opvragen van alle verwerkers die de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt, verwerken.

Algemeen gezegd kunnen de verwerkers in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

 • Verwerking van bepaalde analyses voor dieren (stamboom, ziekte, levenskwaliteit);
 • Verwerking van bepaalde voedselanalyses en traceerbaarheid;
 • Verwerking van bepaalde DNA-analyses;
 • Verwerking van betalingen via verschillende systemen (PayPal, Ogone ...).

11. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

PROGENUS verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om te vermijden dat uw gegevens per ongeluk of opzettelijk worden vernietigd, verloren gaan, onrechtmatig worden verspreid of bekeken of op een andere onwettige manier worden verwerkt. PROGENUS biedt een veiligheidsniveau dat aangepast is aan de risico's van de verwerking en aan de aard van de te beschermen gegevens, rekening houdend met de technische mogelijkheden en de kosten die hiermee gepaard gaan.

12. Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 1. Recht van inzage en toegang tot uw gegevens (art. 15 van de AVG)

Als u de persoonsgegevens die we over u verwerken wilt bekijken, kunt u uw recht van inzage uitoefenen. Wij geven u dan een zo volledig mogelijk overzicht van al uw gegevens.

 1. Recht op rectificatie van uw gegevens (art. 16 van de AVG)

Het kan gebeuren dat bepaalde persoonsgegevens die wij van u bijhouden niet (meer) correct zijn. U kunt ons altijd vragen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen, tenzij we twijfels hebben bij de authenticiteit van de bron vanwaar deze gegevens komen.

 1. Recht op gegevenswissing (art. 17 van de AVG)

Als u gelooft dat bepaalde gegevens onterecht verwerkt worden, kunt u ons vragen om deze gegevens in de mate van het mogelijke te verwijderen. Door onze wettelijke verplichtingen en de wetteksten die hierbij van toepassing zijn, zijn we echter verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Zonder deze persoonsgegevens zouden we onze taak immers niet kunnen uitvoeren.

 1. Recht van bezwaar tegen een specifiek gebruik van uw persoonsgegevens (art. 21 van de AVG)

Als u het er niet mee eens bent dat bepaalde persoonsgegevens voor specifieke doeleinden worden gebruikt die gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang, mag u zich hiertegen verzetten. We gaan akkoord met uw bezwaar, tenzij er dwingende redenen zijn.

 1. Recht van bezwaar tegen de automatische verwerking van uw gegevens (art. 21 van de AVG)

In sommige gevallen gebruiken we geautomatiseerde procedés en worden sommige persoonsgegevens op een geautomatiseerde manier verwerkt, zonder enige menselijke tussenkomst. Als u niet akkoord gaat met het resultaat van deze volledig geautomatiseerde procedés, kunt u contact met ons opnemen. U kunt dan vragen dat een van onze medewerkers optreedt bij de verwerking of ons laten weten waarom u deze procedés weigert.

 1. Recht om uw gegevens aan een derde over te dragen - Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (art. 20 van de AVG)

U heeft het recht ons te vragen om de persoonsgegevens die u binnen de grenzen van onze overeenkomst hebt gedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde. Overeenkomstig artikel 20 van de AVG worden uw gegevens overgedragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van de vorige alinea heeft de Gebruiker het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens doet geen afbreuk aan het recht op gegevenswissing. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

 1. Om uw rechten uit te oefenen (art.12.6 van de AVG)

Als u uw rechten uitoefent, mogen wij u vragen uw identiteit te bewijzen om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. In dat geval kunnen we een kopie van uw identiteitskaart vragen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of een klacht wilt indienen, kunt u via het onderstaande adres contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke:

De Verwerkingsverantwoordelijke van PROGENUS en zijn vertegenwoordiger

 • Robert Renaville, gedelegeerd bestuurder van PROGENUS NV, werd aangesteld als Verwerkingsverantwoordelijke.

           Adres: rue Camille Hubert 7a, 5032 Gembloux, België

 • De kwaliteitscoördinator werd aangesteld als de vertegenwoordiger van de Verwerkingsverantwoordelijke.

          Adres: rue Camille Hubert 7a, 5032 Gembloux, België

          E-mail: gdpr@progenus.be

 1. Recht om een klacht in te dienen

Als u niet akkoord gaat met de reactie van PROGENUS NV kunt u de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen en uw rechten bij deze instantie uitoefenen. De Gegevensbeschermingsautoriteit is bevoegd over het Belgische grondgebied. Meer informatie vindt u op: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

U kunt uw klacht naar het volgende adres sturen: U kunt uw klacht naar het volgende adres sturen:

                 Gegevensbeschermingsautoriteit

                Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                +32 (0)2 274 48 00

                +32 (0)2 274 48 35

                 contact@apd-gba.be

U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw regio.

13. Waarvoor gebruiken we cookies?

Een cookie kan u niet identificeren. Een cookie bewaart informatie, zoals de manier waarop u onze website gebruikt (navigatie), zodat we het gedrag van gebruikers beter kunnen begrijpen, de website kunnen verbeteren en alle informatie kunnen tonen die onze klanten zoeken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor ongevraagde communicatie. Er bestaan verschillende soorten cookies. Voor een volledig overzicht kunt u terecht op de volgende website: www.allaboutcookies.org. Progenus gebruikt via haar website drie verschillende cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website beter werkt. Ze vergroten het gebruiksgemak voor onze bezoekers en maken een gepersonaliseerde ervaring mogelijk. Deze cookies houden uw voorkeursinstellingen bij.
 • Prestatiecookies: we gebruiken Google Analytics om de prestaties van onze website op te volgen en desgevallend de inhoud aan de behoeften van onze klanten aan te passen.
 • Marketingcookies: onze website bevat ook verschillende links van en naar media en onze sociale netwerken. Ze bevat ook links naar reclamecampagnes die we kunnen organiseren.

Zodra we cookies op uw toestel plaatsen, ontvangt u een melding met de mogelijkheid om deze te aanvaarden, aan uw voorkeuren aan te passen of te weigeren. Als u optimaal van onze website wilt gebruikmaken, moet u wel weten dat bepaalde cookies essentieel zijn. Als u deze desondanks weigert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. Als u niet-essentiële cookies weigert, heeft dat slechts een minieme impact op uw gebruikerservaring. Voor meer informatie kunt u ook terecht in de instellingen van uw browser.

Via de volgende websites kunt u bedrijven en websites selecteren waarvan u niet langer cookies wilt ontvangen: www.aboutads.info/choices/#completed en www.youronlinechoices.com

14. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites die beheerd worden door derden die geen band hebben met PROGENUS NV. PROGENUS NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites en de mate waarin ze de wetgeving en de Verordening naleven.

Kinderen jonger dan 13 jaar hebben overeenkomstig artikel 7 van de wet van 30 juli 2018 uitdrukkelijk de toestemming nodig van hun ouders of voogd om informatie of persoonsgegevens op een website te delen.  PROGENUS NV raadt ouders en voogden van minderjarigen dan ook van harte aan om een verantwoord en veilig internetgebruik aan te moedigen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verzameling en verwerking van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar van wie de toestemming niet daadwerkelijk van hun ouders of voogd afkomstig is of voor gegevens die deze minderjarigen onjuist opgeven, zoals hun leeftijd. In geen geval verwerkt de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens als de Gebruiker aangeeft jonger te zijn dan 16 jaar.

15. Wijzigingen aan het Privacybeleid

PROGENUS mag het onderhavige Privacybeleid op elk moment actualiseren. Elke wijziging wordt op de website vermeld, met de revisiedatum. We raden u bovendien aan regelmatig te controleren hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

16. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting, van welke aard dan ook, zijn enkel de rechtbanken van Luik (België) bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing op elk geschil dat voortvloeit uit een prestatie van PROGENUS.

17. Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of een klacht wilt indienen, kunt u via het onderstaande adres contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke:

De Verwerkingsverantwoordelijke van PROGENUS en zijn vertegenwoordiger

 • Robert Renaville, gedelegeerd bestuurder van PROGENUS NV, werd aangesteld als Verwerkingsverantwoordelijke.

           Adres: rue Camille Hubert 7a, 5032 Gembloux, België

 • De kwaliteitscoördinator werd aangesteld als de vertegenwoordiger van de Verwerkingsverantwoordelijke.

          Adres: rue Camille Hubert 7a, 5032 Gembloux, België

          E-mail: gdpr@progenus.be